//

Bản nén (350MB)Bản Full Âm Thanh [550MB]


Bản nén (350MB)Bản Full Âm Thanh [550MB]


Bản nén (350MB)Bản Full Âm Thanh [550MB]
Bản nén (350MB)Bản Full Âm Thanh [550MB]


Cấu hình tối thiểu MU Song Long
CPU 1.6GHz Processor
Trình duyệt Chrome/Firfox/Safari/IE7+
Memory 512MB
VGA 32MB Video Card Memory
HDD 512MB
Cấu hình đề nghị MU Song Long
CPU 2.5Ghz 2-Core Processor
Trình duyệt Chrome/Firfox/Safari/IE7+
Memory 1.5GB hoặc cao hơn
VGA 256MB Video Card Memory, DirectX9.0c
HDD 1GB